info:
Home / Kinderen, jongeren en jong volwassenen

Kinderen, jongeren en jong volwassenen

IJgenwys en Anders is een kleinschalige en professionele zorginstelling in Etten-Leur. We bieden ook zorg aan kinderen met een hulpvraag / beperking. Vanaf 5 jaar oud, voor jongeren en voor jongvolwassenen.

Op onze locatie organiseren we jeugd dagbesteding (begeleidende vorm, geen behandeling), en dag begeleiding zo veel mogelijk op maat. We proberen daarbij zo veel mogelijk ‘buiten’ op te zoeken: onze dieren verzorgen, het bos in of op een andere manier de natuur te ervaren. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan creatieve activiteiten, spelvormen en zelfzorg.

Vooral bij de dagbesteding en de drop-out-trajecten (zie maatwerktrajecten) schrijven we maatwerk met een hoofdletter, we zijn er van overtuigd dat goede begeleiding alleen kan ontstaan door eerst heel goed te luisteren. Daarna gaan we samen in gesprek om tot een passend programma te komen.

Naast dagbesteding bestaat ons zorgaanbod ook individuele en ambulante begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen en hun omgeving.

Daarnaast bieden we ook trajecten voor drop-out’s: jongeren die vast lopen in het onderwijs en die een maatwerktraject nodig hebben om weer uit een dal te klimmen om vervolgens verder op te bouwen naar een passende deelname aan de maatschappij (met onderwijs en/ of arbeidsoriëntatie op maat). Onze kracht in deze trajecten is het individuele traject waarbij onderwijs (zodra mogelijk) actief opgepakt wordt zodat er, ook al is er nog behandeling gaande, een begin gemaakt kan worden aan het inhalen van een leerachterstand.

Begeleiding groep/ dagbesteding voor kinderen

 

IJgenwys heeft een groep waar kinderen en pubers bij aan kunnen sluiten. We bieden een programma wat een mix is tussen activiteiten (de natuur in), creatieve activiteiten (knutselen, koken, bakken, houtbewerking enz). Binnen een duidelijke dagstructuur is er meestal voldoende  ruimte voor vrij spel, eigen invulling, spontane ideeën en natuurlijk ook ‘gewoon samen zijn’. We stimuleren buitenspel, en merken dat veel kinderen zich aangetrokken voelen tot het verzorgen van de dieren. Door het zorgen voor de dieren word hun inzicht in zelfzorg vergroot.

Op zaterdag overdag en op woensdag na schooltijd bieden wij dagbesteding. Naast de groeps-brede doelen op het sociale vlak is er voor ieder kind ook een begeleidingsplan met thema’s en/of doelen waar aandacht voor is, zodat er ook gericht gewerkt wordt aan het verder laten ontwikkelen van ieder kind. De begeleider stemt dit plan samen met ouders/verzorgers en CJG (Centrum Jeugd en Gezin) op.

Lekker bezig zijn in de buitenlucht, spel activiteiten, tuin onderhoud, verzorgen en knuffelen van dieren, (aangepast)fietsen en de natuur ontdekken. Naast het buitenaanbod ondernemen we ook creatieve, muzikale, sportieve en culinaire activiteiten.

Deze vorm van dagbesteding bieden we aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een beperking en/of speciale hulpvraag. Dat kan een vorm van autisme (ASS) zijn, of ADHD, ADD, een (licht) verstandelijke beperking, NAH (niet aangeboren hersenletsel), een sociale / emotionele achterstand, instabiele thuissituatie of welke andere beperking of reden dan ook en heeft uiteindelijk het doel te komen tot deelname aan de maatschappij samen met leeftijdsgenoten en een eigen sociaal netwerk.

Individuele (ambulante) begeleiding

 

Samen met de hulpvrager en zijn/haar omgeving maken we een plan. IJgenwys kan hulp bieden bij het structureren, organiseren en plannen van het (gezins)leven en bijvoorbeeld de studie. Maar ook op het sociale en emotionele vlak kan er individueel aan doelen gewerkt worden, door bijvoorbeeld sociale situaties op te zoeken om vaardigheden te oefenen. Individuele begeleiding kan bij u thuis (ambulant) plaatsvinden, op onze locatie of lekker buiten op een van de plekken waar we ook dagbesteding bieden. Bij ambulant begeleiding worden wij ondersteund door Michelle van der Linden van skillzs begeleiding

 

Maatwerktrajecten voor drop-out’s en jongeren met extra behoefte aan ondersteuning en begeleiding

 

IJgenwys biedt begeleiding voor drop-out’s (leerlingen die tijdelijk of langdurig niet meer (volledig) naar school kunnen, bijvoorbeeld door problemen op persoonlijk of sociaal vlak, een onstabiele thuissituatie, sociaal contact mijden, enzovoorts). IJgenwys heeft een begeleider met een onderwijsbevoegdheid waardoor er echt maatwerk geboden kan worden als overbrugging naar een teruggang naar school,  een externe behandeling, een beroepsopleiding of uitstroom naar werk. Doel van deze trajecten is om gezamenlijk een passend programma samen te stellen waarin schoolopbouw of voorbereiding op werk voorop staat, en waarbij er door de jongere gewerkt wordt aan bepaalde doelen in de tijd die hij/zij bij IJgenwys doorbrengt. De begeleiding past zich aan aan de vraag vanuit de school: is er tijdelijk een plek nodig met een passende daginvulling als adem ruimte of stabilisatie? Onze begeleiders denken mee en streven altijd naar een plan waarin school, leerling, ouders en eventueel een behandelinstelling zich kunnen vinden zodat de leerling weer op een prettige manier verder kan met zijn ontwikkeling.
In sommige gevallen is er geen sprake van terugkeer naar het onderwijs. In dat geval kan er een volledig maatwerktraject (bijvoorbeeld met een thuisstudie) opgezet worden, of kan er meteen de stap gezet worden richting arbeidsoriëntatie.

Waar mogelijk en wenselijk werken we graag samen met andere aanbieders die een stukje behandeling (individueel of thuis in het gezin) uitvoeren, zodat er een traject ontstaat waar iemand echt mee geholpen kan worden.

Ouderbegeleiding, gezinsobservaties en ambulante gezinsondersteuning

 

Iedereen is anders, iedereen leert in zijn of haar leven hoe je daarmee om kunt gaan en hoe je het beste een voorbeeld kunt zijn. Sommige kinderen kunnen daarbij wat extra hulp gebruiken. Het echte leren gebeurt vooral in het dagelijkse leven, op school en thuis. IJgenwys kan ouders, broertjes en zusjes ondersteunen in hun rol, maar ook helpen met het aanbrengen van structuren en afspraken thuis.
Dit kan ambulant ( thuis), maar ook door middel van (coachings)gesprekken en activiteiten gericht op psycho-educatie (door middel van uitleg en werkvormen het begrip van de beperking vergroten en er beter mee om leren gaan) of op het uitbreiden van kennis en vaardigheden bij ouders of andere gezinsleden. De ambulant begeleider word ondersteund door onze eigen orthopedagoog die indien nodig een externe gz psycholoog ( Luud Muller) kan inschakelen.

IJgenwys en anders bied alleen jeugdzorg aan in opdracht van een jeugdprofessional van het CJG met een daarbij behorend arrangement of in opdracht van een andere professionele behandelaar. De jeugdprofessional of behandelaar stelt een of meerdere doelen, het streven is natuurlijk altijd om deze doelen te behalen. Dagbesteding is een ondersteuning in de behandeling. Door een behandelaar wordt aan Ijgenwys en Anders gevraagd om onderzoek te doen bij kinderen als het niet duidelijk is wat de zorgvraag is. Daarnaast geeft de behandelaar supervisie aan ons voor de kinderen die wij in begeleiding hebben. Hierdoor ontstaat een gezamenlijke inspanning waarbij harmonie en rust ontstaan in een gezins- situatie en kan uitstroom van de jeugdige bereikt worden.

 

Hulp bij opvoeden
Jeugdhulp vraag
Behandelaars

 

Aan de slag met Skillzs begeleiding op maat.